O drewnie.

GATUNKI DREWNA STOSOWANE W PRODUKCJI SCHODÓW DREWNIANYCH

W zale??no??ci od potrzeb klienta oraz pasuj?cego stylu mo??na wybra? odpowiedni rodzaj drzewa, z którego wykonuje si? schody. Dzi?ki temu tworzy si? drewniane schody które s? zarówno pi?kne jak i trwa??e. Takie schody staj? si? wyró??nikiem w naszym domu.

Poni??ej znajduje si? kilka przyk??adowych gatunków drzewa wykorzystywanych w procesie tworzenia drewnianych schodów.

Podczas wyboru drewna na schody oprócz wygl?du, nale??y si? sugerowa? jego twardo??ci? oraz oczywi??cie cen?.

Poni??ej znajduje si? ogólnie uznawana skala twardo??ci:

Klasa twardo??ci drewna wg JankiKlasa Twardo??? Zakres kG/cm2 Zakres MPa Przyk??adowe gatunki drewna I----- drewno bardzo mi?kkie- poni??ej 350 poni??ej 34,3---- balsa, osika, topola, wierzba, ??wierk, jod??a, limba II---- drewno mi?kkie- 350-500 34,3-49,0---- lipa, sosna, modrzew, ja??owiec III--- drewno ??rednio- twarde 500-650 49-63,7---- d?b szypu??kowy ,sosna czarna, wi?z, orzech IV--- drewno twarde- 650-1000 63,7-98,1----- jesion, jatoba, teak, majau V---- drewno bardzo twarde- 1000-1500 98,1-147,1---- grab, grochodrzew (robinia), palisander, cis, VI--- drewno twarde jak ko???- powy??ej 1500 powy??ej 147,1--- quebracho, heban, kokos, gwajak

D?b

Biel D?bu jest ??rednio twarda, o barwie bia??o??ó??tawej.

Twardziel d?by jest ci???ka, odporna na ??cieranie, bardzo twarda i barwy brunatnej.

Przewy??sza dzi?ki temu inne gatunki drzew europejskich pod wzgl?dem trwa??o??ci oraz wytrzyma??o??ci drewna

Wady drewna d?bowego s? niewielkie i ma??o istotne dla procesu tworzenia z nich schodów.

Wszystkie jego zalety powoduj?, ze D?b jest idealny do zastosowania jako drewno do produkcji m.in. schodów 

 

Klon

Drzewo klonowe wyst?puje w ponad 100 gatunkach na ca??ym ??wiecie. Ró??ni? si? one mi?dzy sob? m.in. stopniem twardo??ci. Dla przyk??adu w Ameryce bardzo popularnym i ch?tnie stosowanym jest klon cukrowy charakteryzuj?cy si? du??? twardo??ci?.

Twarde gatunki drewna klonowego charakteryzuj? barwy – czerwonawe, ciemne, br?zowo-czerwone oraz bardzo wysoka trwa??o???.